Våra målsättnigar

På Örtagården strävar vi vuxna efter att vara goda förebilder genom att ha:
 • Ett stort hjärta
 • Lyssnande öron
 • Glädje i blicken

Normer och värden:
 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande” (Lpfö 18)
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna” (Lpfö 18)

Vi strävar efter att utveckla vår förmåga till ömsesidig respekt, empati och ansvar; när det gäller kompisar, leksaker, djur och natur. Genom att arbeta med rollspel på olika sätt, sagor, skapande, lekar och naturupplevelse ges våra barn möjlighet att nå Örtagårdens mål.

Utveckling och lärande:
 • ”sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,”
 • ”självständighet och tillit till sin egen förmåga,”
 • ”nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,”
 • ”ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,”
 • ”förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,” (Lpfö 18).

Grunden för lärande och utveckling är att barnen känner trygghet här på Örtagården. Med trygghet menar vi att barnen vågar visa sitt rätta jag både inför varandra och oss pedagoger. För oss är det viktigt att alla barn ges möjlighet till att utvecklas så deras nyfikenhet för nya utmaningar stimuleras och ges möjlighet att utforska sin lekmiljö och utveckla en tillit till sin egen förmåga. Genom lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama stärks barnens identitet och självkänsla. Språket stimuleras genom vårt arbete med sagor, rim, ramsor, tecken som stöd och visasamling.

Barns inflytande:
 • ”intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,”
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan,” (Lpfö 18).

Vi pedagoger skall vara inlyssnande och stötta barnen i deras funderingar, tankar och åsikter. Genom att ställa ”rätt” frågor och ha ett lyssnande förhållningssätt hjälper vi barnen framåt i sina tankar och resonemang och stöttar dom i att utveckla sin förmåga att stå för sina handlingar och ta ansvar för och göra de val de är mogna för att göra.

Förskola och hem:

Vi strävar efter ett gott samarbete med föräldrarna. Detta arbete börjar under inskolningen då vi etablerar den första kontakten med familjen. Uppföljningssamtal erbjuder vi några veckor efter att barnen börjat på förskolan. En gång om året och vid behov har vi utvecklingssamtal, då vi tillsammans diskuterar barnens förskolevistelse och föräldrarna har möjlighet att komma med synpunkter. Vi försöker tillmötesgå familjens önskemål så långt det är möjligt. När föräldrarna gör sina arbetsdagar får de insyn i verksamheten och har möjlighet att komma med synpunkter. Föräldrarna kan också påverka verksamheten genom styrelsen.

Kontakta avdelning

Avdelning Mejram
mobil 0761-78 98 74
ort.mejram@gmail.com

Avdelning Timjan
mobil 0763-06 95 72
ort.timjan@gmail.com

Avdelning Mynta
mobil 0761-78 73 83
ort.mynta@gmail.com

Örtagårdens förskola - Kungsbacka

Örtagårdens kooperativa förskola och fritidshem

Adress: Lars Runebergsgatan 78
Telefonnummer: 0761-78 74 60
Rektor: Ulrica Ekholm
E-post: ortagarden.kooperativ@gmail.com

Örtagårdens förskola drivs som ett föräldrakooperativ. Styrelsen består av föräldrar samt Örtagårdens rektor.


BIlder och material på denna sida får ej kopieras utan tillåtelse.