Skip to main content

Våra målsättnigar

På Örtagården vill vi pedagoger vara goda förebilder genom att ha:
 • Ett stort hjärta
 • Lyssnande öron
 • Glädje i blicken

Hur ska vi ge barnen de bästa förutsättningar för lärande och utveckling utifrån våra ledord?

Genom att

 • prata tillsammans med barnen om hur vi är mot varandra
 • skapa förutsättningar för att känna empati och visa hänsyn genom att låta barnen hjälpa varandra över åldrarna
 • ha ett ständigt pågående värdegrundsarbete 
 • skapa en tydlig helhet och röd tråd för barnets tid på förskolan
 • ge barnen förutsättningar att utvecklas i sin egen takt
 • se varje barn 
 • lyssna till varje barn 
 • låta olikheter berika
 • låta barnen lyssna till varandra 
 • skapa ett lustfyllt lärande och ha roligt tillsammans 
 • vara nyfikna och lära tillsammans med barnen 
 • känna glädje tillsammans med barnen
 • låta barnen få växa i ansvar och få känna sig stolta över det
 • vara tillåtande pedagoger, bejaka och bekräfta barnens tankar och intressen
 • skapa miljöer för barnen där de känner sig trygga
 • fokusera på barnen förmågor 
 • skapa ökade möjligheter för språkutveckling för varje barn genom den blandade åldersgruppen 
All vår utbildning och undervisning utgår från Läroplanen för förskolans (Lpfö’18) strävansmål samt Barnkonventionens artiklar.  
Normer och värden:
 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande” (Lpfö 18)
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna” (Lpfö 18)

Vi strävar efter att utveckla vår förmåga till ömsesidig respekt, empati och ansvar; när det gäller kompisar, leksaker, djur och natur. Genom att arbeta med rollspel på olika sätt, sagor, skapande, lekar och naturupplevelse ges våra barn möjlighet att nå Örtagårdens mål.

Utveckling och lärande:
 • ”sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,”
 • ”självständighet och tillit till sin egen förmåga,”
 • ”nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,”
 • ”ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,”
 • ”förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,” (Lpfö 18).

Grunden för lärande och utveckling är att barnen känner trygghet här på Örtagården. Med trygghet menar vi att vår miljö och vårt bemötande ska ge varje barn möjlighet och säkerhet i att uttrycka sina känslor och behov både inför varandra och oss pedagoger. För oss är det viktigt att alla barn ges möjlighet till att utvecklas så att deras nyfikenhet för nya utmaningar stimuleras samt ges möjlighet att utforska sin lekmiljö och utveckla en tillit till sin egen förmåga. Genom lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama stärks barnens identitet och självkänsla. Språket stimuleras genom vårt arbete med sagor, rim, ramsor, tecken som stöd (TAKK).

Barns inflytande:
 • ”intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,”
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan,” (Lpfö 18).

Vi pedagoger skall vara inlyssnande och stötta barnen i deras funderingar, tankar och åsikter. Genom att ställa öppna frågor och ha ett lyssnande förhållningssätt vägleder vi barnen framåt i sina tankar och resonemang. 

Förskola och hem:

Vi strävar efter ett gott samarbete med föräldrarna. Detta arbete börjar under inskolningen då vi etablerar den första kontakten med familjen. Uppföljningssamtal erbjuder vi några veckor efter att barnen börjat på förskolan. En gång om året och vid behov har vi utvecklingssamtal, då vi tillsammans diskuterar barnens förskolevistelse och föräldrarna har möjlighet att komma med synpunkter. Vi försöker tillmötesgå familjens önskemål så långt det är möjligt. När föräldrarna gör sina arbetsdagar får de insyn i verksamheten och har möjlighet att komma med synpunkter. Föräldrarna kan också påverka verksamheten genom styrelsen.