Skip to main content

Styrelsen på Örtagårdens Föräldrakooperativ

Styrelsen är huvudman för Örtagårdens förskola och en ännu större chans för dig som förälder att vara med och påverka. Här nedan kan du läsa om vad detta innebär, samt vilka olika uppgifter som ingår i styrelsearbetet.

Vill du komma i kontakt med styrelsen? Maila ort.styrelsen@gmail.com

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen har

 • Det ekonomiska ansvaret för verksamheten även om det praktiska sköts av HSB och förskolechef
 • Ansvar för verksamheten, men förskolechef och personal ansvar för pedagogiken, personalansvar och att fastställa löner, besluta om anställningar, vikariat o dyl.
 • Arbetsmiljöansvar.

Vidare har styrelsen och dess ledamöter följande uppgifter:

 • Ta emot synpunkter från personal och föräldrar.
 • Förmedla information till – samt godkänna nya medlemmar i föreningen.
 • Arrangera och deltaga i styrelsemöten, arrangera ordinarie föreningsstämma som hålls en gång per år.
 • Meddela sig vid frånvaro samt se till att suppleant finns närvarande vid mötet som ersättare.
 • Vid behov informera vid föräldramöten.

Styrelselens sammansättning och styrelseledamötenas uppgifter

Styrelsen består av ordinarie ledamöter och suppleanter. Den utser inom sig de olika posterna:

ORDFÖRANDE
 • Leda styrelsemöten
 • Hålla kontakt med rektor mellan styrelsemöten
 • Arbetsgruppsansvarig
 • Ytterst ansvarig för styrelsens verksamheten
SEKRETERARE
 • Skicka kallelse till styrelsemöten
 • Skriva protokoll vid möten
 • Redaktör för Örtanytt, sammanställer information från styrelsen, rektor och personal 
EKONOMISKT ANSVARIG
 • Hålla koll på det ekonomiska läget via ekonomirapporterna
 • Samverka med HSB vid bokslut och budget
LEDAMÖTER
 • Vara aktiva för att föra verksamheten framåt
SUPPLEANTER
 • Medverka vid möten
 • Sätta sig in i verksamheten för att kunna gå in som ordinarie
 • Ledamot vid behov av nyval till styrelsen
PERSONALANSVARIG
 • Vara personalens kontakt i styrelsen, delta i personalmöten
 • Delaktig vid intervjuer inför nyanställning om personalen så vill
 • Vara ”bollplank” för personal och rektor
FÖRÄLDRAREPRESENTANT
 • Informera nya föräldrar om verksamheten och vara kontaktperson vid eventuella frågor eller problem
KONTAKTPERSON MOT KOMMUNEN
 • Deltar vid möten med kommunen och bevakar våra intressen

Varje styrelseledamot är även huvudansvarig och sammankallande för en arbetsgrupp.

Örtagården har flera arbetsgruppen där olika ledamöter från styrelsen är ansvarig för olika grupper. I dessa arbetsgrupper ingår också föräldrarna som inte är med i styrelsen.