Styrelsen på Örtagårdens Föräldrakooperativ

Styrelsen är huvudman för Örtagårdens förskola. Här nedan kan du läsa om vad detta innebär, samt vilka olika uppgifter som ingår i styrelsearbetet.

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen har

 • Det ekonomiska ansvaret för verksamheten även om det praktiska sköts av HSB och förskolechef
 • Ansvar för verksamheten, men förskolechef och personal ansvar för pedagogiken, personalansvar och att fastställa löner, besluta om anställningar, vikariat o dyl.
 • Arbetsmiljöansvar.

Vidare har styrelsen och dess ledamöter följande uppgifter:

 • Ta emot synpunkter från personal och föräldrar.
 • Förmedla information till – samt godkänna nya medlemmar i föreningen.
 • Arrangera och deltaga i styrelsemöten, arrangera ordinarie föreningsstämma som hålls en gång per år.
 • Meddela sig vid frånvaro samt se till att suppleant finns närvarande vid mötet som ersättare.
 • Vid behov informera vid föräldramöten.

Styrelselens sammansättning och styrelseledamötenas uppgifter

Styrelsen består av ordinarie ledamöter och suppleanter. Den utser inom sig de olika posterna:

ORDFÖRANDE
 • Leda styrelsemöten
 • Hålla kontakt med förskolechef mellan styrelsemöten
 • Arbetsgruppsansvarig
 • Ytterst ansvarig för styrelsens verksamheten
SEKRETERARE
 • Ansvarig för Örtanytt
 • Skicka kallelse till styrelsemöten
 • Skriva protokoll vid möten
 • Redaktör för Örtanytt, sammanställer information från styrelsen, förskolechef och personal och mailar denna info till alla föräldrar
EKONOMISKT ANSVARIG
 • Hålla koll på det ekonomiska läget via ekonomirapporterna
 • Samverka med HSB vid bokslut och budget
LEDAMÖTER
 • Vara aktiva för att föra verksamheten framåt
SUPPLEANTER
 • Medverka vid möten
 • Sätta sig in i verksamheten för att kunna gå in som ordinarie
 • Ledamot vid behov av nyval till styrelsen
PERSONALANSVARIG
 • Vara personalens kontakt i styrelsen, delta i personalmöten
 • Delaktig vid intervjuer inför nyanställning om personalen så vill
 • Vara ”bollplank” för personal och förskolechef vid diskussioner och eventuella konflikter
FÖRÄLDRAREPRESENTANT
 • Informera nya föräldrar om verksamheten och vara kontaktperson vid eventuella frågor eller problem
KONTAKTPERSON MOT KOMMUNEN
 • Deltar vid möten med kommunen och bevakar våra intressen

Varje styrelseledamot är även huvudansvarig och sammankallande för en arbetsgrupp.

Örtagården har flera arbetsgruppen såsom: utestäd, innestäd, arbetslistor, Grön flagg, fixargrupp samt en IT-ansvarig i styrelsen. IT-ansvarige arbetar även med att marknadsföra Örtagården via sociala medier när det behövs

Kontakta avdelning

Avdelning Mejram
mobil 0761-78 98 74
ort.mejram@gmail.com

Avdelning Timjan
mobil 0763-06 95 72
ort.timjan@gmail.com

Avdelning Mynta
mobil 0761-78 73 83
ort.mynta@gmail.com

Örtagårdens förskola - Kungsbacka

Örtagårdens kooperativa förskola och fritidshem

Adress: Lars Runebergsgatan 78
Telefonnummer: 0761-78 74 60
Rektor: Ulrica Ekholm
E-post: ortagarden.kooperativ@gmail.com

Örtagårdens förskola drivs som ett föräldrakooperativ. Styrelsen består av föräldrar samt Örtagårdens rektor.


BIlder och material på denna sida får ej kopieras utan tillåtelse.