Skip to main content

Rutin för klagomålshantering

Rutin vid klagomål och/eller synpunkter på verksamheten

Varje barn har rätt att komma så långt som möjligt i sin utveckling och i sitt lärande samt att få känna sig så trygg som möjligt under sin dag hos oss. Vi strävar också efter att hela tiden utveckla vår verksamhet för att bli den bästa för barnen.

Därför är det viktigt för oss att du berättar om du har några synpunkter, förslag eller klagomål på hur du eller ditt barn tycker att det fungerar här på förskolan.

Så här lämnar du synpunkter, förslag eller klagomål

Prata med pedagogerna på ditt barns avdelning

Om du har synpunkter eller klagomål kring något som gäller ditt barns avdelning, är det bra att först prata med pedagogerna på hens avdelning.

Om det är svårt att prata vid lämning eller hämtning, kan du boka en tid för samtal med någon av pedagogerna.

Kontakta rektor

Kontakta rektor om du inte är nöjd med pedagogernas hantering av dina synpunkter/klagomål, om det är en synpunkt/klagomål som gäller hela förskolan eller köket eller om du inte vill kontakta pedagogerna på ditt barns avdelning. Kontakta rektor via telefon, mail eller kom förbi när du lämnat eller innan du ska hämta ditt barn.

Rektor: Ulrica Ekholm

Mobil: 0761-787460

Mail: ortagarden.kooperativ@gmail.com

Lämna synpunkter och klagomål via hemsidan

Du kan också lämna in skriftliga synpunkter och klagomål. Gå in på vår hemsida: www.ortagardens.com och fyll i formuläret för Klagomål och synpunkter. Det är rektor som tar emot skriftliga synpunkter och klagomål via hemsidan.

Kontakta huvudman

Om du har synpunkter eller klagomål på rektor eller på rektors hantering av dina synpunkter/klagomål, ska du kontakta förskolans huvudman, styrelsen.

Kontaktuppgifter till ordförande i styrelsen: ort.styrelse@gmail.com

Vad händer sedan?

När vi tagit emot dina synpunkter eller klagomål är vårt mål att, genom dialog så skyndsamt som möjligt utreda ärendet samt komma fram till en gemensam lösning.

I första hand ser vi att dialogen sker mellan dig som förälder och berörda pedagoger.

Vid behov bjuder rektor in till dialog mellan samtliga berörda.

Gäller klagomålet rektor, bjuder istället styrelsen in till dialog mellan berörda parter.

Alla synpunkter och klagomål samt dialog kring detta, dokumenteras och arkiveras samt lyfts under nästkommande styrelsemöte.

Du får även en skriftlig återkoppling av ditt ärende.

Lämna synpunkter eller klagomål anonymt

Du kan välja att lämna skriftliga synpunkter och klagomål anonymt, via vår hemsida. Dessa arkiveras på samma sätt som övriga samt behandlas genom dialog med berörd avdelning eller personal. Däremot har vi ingen möjlighet att återkoppla till dig.

Lagar och styrdokument

Skollag (2010:800) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800

Läroplan för förskolan, Lpfö’18

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800

Skolverket

https://www.skolverket.se