Likabehandlingsplan, Örtagårdens kooperativa förskola, läsåret 2023/2024

Ställningstagande nolltolerans

Vår utbildning ska vara helt fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

 

Mål

Varje barn på Örtagårdens Kooperativa Förskola ska kunna

 • känna att de trivs
 • känna att de är trygga i sin omgivning
 • få uttrycka sin åsikt
 • få vara sig själva

Varje förälder/vårdnadshavare på Örtagårdens Kooperativa Förskola ska kunna känna tillit och förtroende för utbildningen, för pedagogerna, rektor och övrig personal när de lämnar sina barn på förskolan.

Pedagoger, rektor och övrig personal ska behandla och bemöta varje barn och vårdnadshavare med respekt för var och ens unika personlighet, behov och förutsättningar. Vi ska använda oss av ett professionellt språk, fritt från värderingar och fördomar samt ha ett förhållningssätt som utgår från den värdegrund som beskrivs i förskolans läroplan, Lpfö’18. 

Definitioner och lagutrymmen

Ur Skollagen (2010:800) 

6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling

Ändamål och tillämpningsområde

1 §   Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever.

Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt denna lag.

Diskriminering

2 §   Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567).

Ansvar för personalen

5 §   Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget.

Aktiva åtgärder

Målinriktat arbete

6 §   Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§.

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling

7 §   Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

Plan mot kränkande behandling

8 §   Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

Förbud mot kränkande behandling

9 §   Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling.

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling

10 §   En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567).

Förbud mot repressalier

11 §   Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier på grund av att barnet eller eleven medverkat i en utredning enligt detta kapitel eller anmält eller påtalat att någon handlat i strid med bestämmelserna i kapitlet.

Ur Diskrimineringslagen (2008:567, SFS 2023:352) 

2 kap. Utbildning

Diskrimineringsförbud

5 § Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget. Lag (2014:958).

6 § Förbudet i 5 § hindrar inte

 • åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män vid tillträde till annan utbildning än sådan som avses i skollagen (2010:800),
 • tillämpning av bestämmelser som tar hänsyn till ålder i fråga om utbildning i förskolan, förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan, specialskolan eller fritidshemmet, eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen, eller
 • särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier

7 § Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev, student eller studerande som deltar i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i samband med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.

3 kap. Aktiva åtgärder

Inledande bestämmelser

1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2016:828).

Arbetet med aktiva åtgärder

2 § Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att

 1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,
 2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,
 3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och
 4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3. Lag (2016:828).

3 § Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande.

Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt. Lag (2016:828).

Diskrimineringsgrunder

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck 
 • etnisk tillhörighet 
 • religion eller annan trosuppfattning 
 • funktionsnedsättning 
 • sexuell läggning 
 • ålder.

Ett barn kan inte diskriminera ett annat barn, istället används begreppet trakasserier. Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. För att omfattas av diskrimineringslagen måste det kränkande beteendet ha samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna.

Ansvarsfördelning

Rektor och huvudman (styrelsen) ansvarar för 

 • att det årligen upprättas en plan för likabehandling
 • att det finns en rutin för hur aktiva åtgärder mot diskriminering kartläggs, analyseras, följs upp, utvärderas och dokumenteras under året
 • att personal, barn och vårdnadshavare är delaktiga i upprättandet av planen för likabehandling samt i processen kring och dokumentationen av de Aktiva åtgärderna
 • att göra planen för likabehandling samt dokumentation av Aktiva åtgärder tillgängligt för vårdnadshavare och styrelse
 • informera om vårt likabehandlingsarbete för nya medlemmar 
 • att dokumentera, utreda, åtgärda och följa upp anmälda händelser av kränkning och/eller diskriminering
 • skapa förutsättning för pedagogerna att få kompetensutveckling, kunskap och reflektion kring likabehandling- och värdegrundsarbete

Pedagoger ansvarar för:

 • att vara delaktig i upprättandet av planen för likabehandling  
 • att kartlägga, analysera, följa upp och utvärdera insatser och åtgärder.
 • att dokumentera analyserat resultat samt sätta upp mål för likabehandlingsarbetet i planen samt i Aktiva Åtgärder.
 • att ta del av planer och rutiner och att arbeta aktivt utifrån dessa 
 • att varje barn görs delaktig i likabehandlingsarbetet utifrån var och ens bästa förmåga 
 • informera om vårt likabehandlingsarbete vid t ex föräldramöten
 • ha en daglig kontakt och avstämning med vårdnadshavarna
 • att upptäcka, dokumentera, utreda och följa upp händelser av kränkning och/eller diskriminering, trakasserier
 • att genom att bygga tillit och trygghet hos barn och vårdnadshavare, skapa förtroende för dem att berätta om händelser av kränkning och/eller diskriminering  
 • anmäla händelser av kränkning och/eller diskriminering till rektor 
 • aktivt deltaga i likabehandlingsarbetet både genom praktiska handlingar samt genom reflektion och samtal kring värdegrund

Delaktighet 

Barnen på Örtagården ska göras delaktiga i kartläggning samt planering och utförande av åtgärder för risker för diskriminering och kränkande behandling, utifrån var och ens bästa förmåga. Barnen ska göras delaktiga bland annat genom intervjuer, trygghetspromenader, dokumentation och observationer. 

Vårdnadshavare ska göras delaktiga i kartläggning samt planering och utförande av åtgärder för risker för diskriminering och kränkande behandling. Vårdnadshavarna ska göras delaktiga bland annat genom daglig dialog, samtal och enkätfrågor. 

Rutin för akuta situationer

Om du som barn upplever dig kränkt eller trakasserad av ett annat barn alternativt av en pedagog, rektor eller övrig personal ska du

 • berätta för en pedagog om vad som har hänt och hur du känner dig,
 • berätta för rektor eller en övrig personal om vad som har hänt och hur du känner dig eller
 • berätta för en förälder om vad som har hänt och hur du känner dig 

För de barn som inte kan föra sin egen talan är det viktigt att pedagoger, rektor och övrig personal aktivt observerar barnets samspel och relationer samt uppmärksammar om barnet visar oro, otrygghet eller på annat sätt visar att något har hänt. 

Om du som förälder/vårdnadshavare uppmärksammar eller får information om att ett barn blir eller upplever sig kränkt och/eller diskriminerad/trakasserad av ett annat barn alternativt av en pedagog, rektor eller övrig personal ska du

 • berätta för en pedagog via samtal eller mail, om händelsen och barnets upplevelse,
 • berätta för rektor via samtal eller mail om händelsen och barnets upplevelse eller
 • i fall av upplevd diskriminering, anmäla direkt till Diskrimineringsombudsmannen (se do.se)

För de barn som inte kan föra sin egen talan är det viktigt att du som förälder/vårdnadshavare uppmärksammar om barnet visar oro, otrygghet eller på annat sätt visar att något har hänt och att du berättar om detta för en pedagog eller för rektor.  

Om du som pedagog, rektor eller övrig personal uppmärksammar eller får information om att ett barn blir eller upplever sig kränkt och/eller diskriminerad/trakasserad av ett annat barn alternativt av en annan pedagog, rektor eller övrig personal, ska du

 • dokumentera händelsen/informationen på blanketten “Rapport för diskriminering eller kränkade behandling” (finns på Tyra och på kontoret) 
 • rapportera till rektor 
 • rapportera till styrelsen (gäller rektor)
 • utred, åtgärda, följ upp, dokumentera 

Anmälan av kränkande behandling och/eller diskriminering och trakasserier 

Rektor anmäler inrapporterade händelser av kränkande behandling och/eller diskriminering och trakasserier till styrelsen på nästkommande styrelsemöte. Vid akuta situationer anmäls händelsen direkt till ordföranden. Styrelsen och rektor påbörjar skyndsamt en utredning. 

Arbetsgång utredning

Upptäck

När en rapport om kränkande behandling och/eller diskriminering och/eller trakasseri kommer till pedagog, övrig personal eller rektor ska händelsen direkt dokumenteras. Använd dokumentet “Rapport för diskriminering och kränkande behandling”. 

I de fall en pedagog eller övrig personal tar emot rapporten/informationen, ska den dokumenteras och sedan direkt anmälas till rektor. 

Rektor anmäler händelsen till styrelsen. 

Utred 

Efter att anmälan har kommit till styrelsen ska det snarast påbörjas en utredning. 

Syftet med utredningen är att få in tillräckligt mycket information från alla parter för att kunna bedöma om barnet har blivit utsatt och vilka åtgärder som måste göras för att stoppa och/eller förhindra fler kränkningar.  

Ansvariga för utredningen är styrelse och rektor. 

Som underlag för utredningen används dokumentet “Utredning diskriminering/kränkande behandling”. Se bilaga. 

Om man i utredningen kommer fram till att det har skett en diskriminering, ska styrelse eller rektor anmäla detta digitalt till Diskrimineringsombudsmannen. 

Åtgärda 

Om utredningen visar att ett barn blivit utsatt för diskriminering, trakasseri eller kränkande behandling ska styrelsen och rektor skyndsamt vidta åtgärder som ska leda till att handlingarna slutar helt. 

Åtgärderna bestäms utifrån vad utredningen visat och anpassas efter den specifika händelsen och situationen. 

Åtgärder samt tidsplan skrivs in dokumentet “Utredning av diskriminering/trakasseri eller kränkande behandling”. 

Följ upp 

Åtgärderna ska följas upp enligt utsatt datum i utredningen, för att säkerställa att den kränkande behandlingen/trakasserierna verkligen upphört. Om så inte är fallet ska nya eller kompletterande åtgärder genomföras och dokumenteras. 

Dokumentation

All dokumentation arkiveras i låst dokumentskåp. Dokumenten gallras utifrån gällande regler. 

Aktiva Åtgärder

Varje avdelningen kartlägger, analyserar och planerar åtgärder och insatser för att förebygga och främja likabehandling. De aktiva åtgärderna dokumenteras på Tyra under Dokumentation/Undervisning och delas med arbetslaget samt rektor. 

De Aktiva Åtgärderna följs upp under avdelningens SKA-tid. 

Rektor sammanställer föregående års aktiva åtgärder i innevarande års Likabehandlingsplan. 

Rektor lägger in Örtagårdens Likabehandlingsplan på Tyra under Dokumentation/Undervisning.  

Kontakta avdelning

Avdelning Mejram
mobil 0761-78 98 74
ort.mejram@gmail.com

Avdelning Timjan
mobil 0763-06 95 72
ort.timjan@gmail.com

Avdelning Mynta
mobil 0761-78 73 83
ort.mynta@gmail.com

Örtagårdens förskola - Kungsbacka

Örtagårdens kooperativa förskola och fritidshem

Adress: Lars Runebergsgatan 78
Telefonnummer: 0761-78 74 60
Rektor: Ulrica Ekholm
E-post: ortagarden.kooperativ@gmail.com

Örtagårdens förskola drivs som ett föräldrakooperativ. Styrelsen består av föräldrar samt Örtagårdens rektor.


BIlder och material på denna sida får ej kopieras utan tillåtelse.