Hållbarhet

– ett arbete mot hållbar utveckling i förskolan

Att arbeta hållbart innebär ett långsiktligt arbete för hållbar utveckling på Örtagårdens förskola. Det här gör vi genom att arbeta med utepedagogik. I tvärgrupper tränar vi det sociala samspelet och får lekar, naturupplevelser samt ett lustfyllt lärande.

Våra mål med hållbarhet
  • Att medvetandegöra barnen om betydelsen av att vårda naturen, kompostering och miljöarbete
  • Att göra barnen medvetna om vad som händer i naturen under året
  • Att få alla barn, föräldrar och pedagoger att känna sig delaktiga i förskolans arbete för hållbar utveckling
  • Att med läroplanen som utgångspunkt utveckla utepedagogiken på förskolan

Arbetsområde: Livsstil och hälsa.

Sagans fantastiska och magiska värld ska genomsyra vårt abetssätt, allt arbete och lärande ska utgå från en gemensam saga för hela huset. Med sagan som pedagoiskt hjälpmedel kan alla delar i läroplanen införlivas. Vi stärker och utvecklar naturligt samarbetet över förskolans tre avdelningar.

Förskolans uppdrag enligt Lpfö18

”Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.

Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling.”. (Lpfö 18).

Kontakta avdelning

Avdelning Mejram
mobil 0761-78 98 74
ort.mejram@gmail.com

Avdelning Timjan
mobil 0763-06 95 72
ort.timjan@gmail.com

Avdelning Mynta
mobil 0761-78 73 83
ort.mynta@gmail.com

Örtagårdens förskola - Kungsbacka

Örtagårdens kooperativa förskola och fritidshem

Adress: Lars Runebergsgatan 78
Telefonnummer: 0761-78 74 60
Rektor: Ulrica Ekholm
E-post: ortagarden.kooperativ@gmail.com

Örtagårdens förskola drivs som ett föräldrakooperativ. Styrelsen består av föräldrar samt Örtagårdens rektor.


BIlder och material på denna sida får ej kopieras utan tillåtelse.