Skip to main content

Hållbarhet

– ett arbete mot hållbar utveckling i förskolan

Att arbeta hållbart innebär ett långsiktigt arbete för hållbar utveckling på Örtagårdens förskola. Vi låter det genomsyra vårt förhållningssätt både i vår undervisning och utbildning med barnen samt i kök och lokalvård. 

Våra mål med hållbarhet
  • Att medvetandegöra barnen om betydelsen av att vårda naturen, kompostering och miljöarbete
  • Att barnen får uppleva vad som händer i naturen under hela året
  • Att göra alla barn, föräldrar och pedagoger delaktiga i förskolans arbete för hållbar utveckling
Förskolans uppdrag enligt Lpfö18

”Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.

Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling.”. (Lpfö 18).