Styrelsens ansvarsområde

Styrelsen har:

Det ekonomiska ansvaret för verksamheten även om det praktiska sköts av HSB och förskolechef
Ansvar för verksamheten, men förskolechef och personal ansvar för pedagogiken, personalansvar och att fastställa löner, besluta om anställningar, vikariat o dyl.
Arbetsmiljöansvar.


Vidare har styrelsen och dess ledamöter följande uppgifter:

Ta emot synpunkter från personal och föräldrar.
Förmedla information till – samt godkänna nya medlemmar i föreningen.
Arrangera och deltaga i styrelsemöten, arrangera ordinarie föreningsstämma som hålls en gång per år.
Meddela sig vid frånvaro samt se till att suppleant finns närvarande vid mötet som ersättare.
Vid behov informera vid föräldramöten.

Styrelseledamöternas arbetsuppgifter:

Styrelsen består av ordinarie ledamöter och suppleanter. Den utser inom sig de olika posterna

Ordförande:
Leda styrelsemöten
Hålla kontakt med förskolechef mellan styrelsemöten
Arbetsgruppsansvarig
Ytterst ansvarig för styrelsens verksamhet

  
Sekreterare och ansvarig för Örtanytt:
Skicka kallelse till styrelsemöten
Skriva protokoll vid möten
Redaktör för Örtanytt, sammanställer information från styrelsen, förskolechef och personal och mailar denna info till alla föräldrar

Ekonomiskt ansvarig:
Hålla koll på det ekonomiska läget via ekonomirapporterna
Samverka med HSB vid bokslut och budget

Ledamöter:
Vara aktiva för att föra verksamheten framåt

Suppleanter:
Medverka vid möten
Sätta sig in i verksamheten för att kunna gå in som ordinarie
Ledamot vid behov av nyval till styrelsen

Arbetsgruppsrepresentanter:
Örtagården har flera arbetsgruppen såsom: utestäd, innestäd, arbetslistor, Grön flagg, fixargrupp, samt IT-grupp. Respektive grupps samordnare håller kontakt med övriga gruppmedlemmar och styrelsen för att dessa skall kunna fungera bra. IT-gruppen arbetar även med att marknadsföra Örtagården via sociala medier när det behövs

Personalansvarig:
Vara personalens kontakt i styrelsen, delta i personalmöten
Delaktig vid intervjuer inför nyanställning om personalen så vill
Vara ”bollplank” för personal och förskolechef vid diskussioner och eventuella konflikter

Föräldrarepresentant:
Informera nya föräldrar om verksamheten och vara kontaktperson vid eventuella frågor eller problem

Kontaktperson mot kommunen:
Deltar vid möten med kommunen och bevakar våra intressen